Deelnemingsvoorwaarden Kooktalent

Artikel 1
 1. De wedstrijd Het KookTalent van Vlaanderen is een organisatie van het productiehuis: Excellent Events – Belevingscommunicatie, Betekomsesteenweg 116b – 3200 Aarschot (hierna organisator genoemd). Het eventbureau is het grootste awards-organisatiebureau van België.
 2. Aan deze organisatie is een wedstrijd verbonden. De modaliteiten, het verloop en de wedstrijd- en deelnemingsvoorwaarden van de wedstrijd worden in dit reglement bepaald.
 3. De data van de jurydag is maandag 27 januari 2020. De datum van de bekendmaking is maandag 24 februari 2020 – San Marco Village Schelle
 4. De wedstrijd staat onder toezicht van een gerechtsdeurwaarder.
Artikel 2: Deelname
 1. De wedstrijd is toegankelijk voor handelszaken met maatschappelijke zetel in België.
 2. De wedstrijd staat open voor professionele Horeca & Retail handelszaken in Vlaanderen.
 3. Deelname dient steeds ten persoonlijke titel te gebeuren en kan in geen geval uitgaan van meerdere personen.
 4. Annulaties van de officiële inschrijving dient schriftelijk én aangetekend verzonden worden naar de maatschappelijke zetel, tezamen met een gegronde reden van de annulatie, binnen de 10 werkdagen volgend op de inschrijving.
 5. De deelnemers verklaren zich akkoord met het wedstrijdreglement en bevestigen hiermee bij inschrijving dat ze deze gelezen en goedgekeurd hebben.
Artikel 3: Uitsluiting van deelname

De volgende personen zijn uitgesloten van deelname aan de wedstrijd:
Werknemers en andere medewerkers, al dan niet op zelfstandige basis, van de organisatie of van medewerkende bedrijven en journalisten.

Artikel 4: Verloop van de wedstrijd
 1. De inschrijvingen starten op 20 december 2019 tot 15 januari 2020.
 2. Deelnemers dienen zich in te schrijven via de website.
 3. De deelnemers ontvangen een bevestiging van hun deelname en een datum van de jurydag.
 4. Een jurydag zal worden georganiseerd met een vakjury.
Artikel 5: Deelname in de onkosten

Tussenkomst in de onkosten voor de deelnemers: 415 € ex. 21% btw (totaalpakket – all-in formule). In het pakket zit het volgende vervat:

 1. Een éénmalig lidgeld 165 €/deelname ex. 21% btw (lidgeld organisatie- en jureringskosten bij inschrijving). Deze zal bij inschrijving onmiddellijk worden gefactureerd
 2. 2 VIP-tickets voor de uitreikingsceremonie: uitreikingsceremonie/receptie/buffetdiner (zie Art. 6) twv. 125 €/pp ex. 21% btw.
 3. Indien de deelnemer niet wordt genomineerd zal hij/zij geen verplichting hebben voor het bijwonen van de uitreikingsceremonie.
 4. Bij bewijsbare onregelmatigheden en wanneer de deelnemers niet opdagen op de jurydag(en) is er een boete verschuldigd gelijk aan de kosten van de volledige deelname.
 5. Volledig aftrekbare factuurnota.
Artikel 6: Uitreikingsceremonie – maandag 24 februari 2020 – San Marco Village Schelle

Uitreikingsceremonie – tickets 2020 (ex. 21% btw)

 1. Deelname: 125 €/ticket/pp (ex 21% btw).
 2. Per ticket zal een vermakelijkheidstaks van 5 €/ticket worden aangerekend (stadstaks).
 3. Reservaties van één volledige tafel (12 personen): 115 €/ ticket.
Artikel 7: Wedstrijdverloop
 1. Deelnemers worden eerst gescreend op basis van hun inschrijving door een vakjury.
 2. De deelnemers hebben de verplichting om naar de jurydag te komen als de jury hierom vraagt, op datum van maandag 28 januari 2019 – Restaurant Lane 12 – Schelle.
 3. De jureringen gebeuren op locatie van de deelnemer. Dit kan gebeuren  doordat de voorzitter bij u langskomt, ofwel telefonisch of via mail.
 4. Gekwalificeerde kandidaten voor de voorselecties worden persoonlijk, via een schrijven of mail, op de hoogte gebracht.
Artikel 8: Jurering/Jurydag
 1. De jurering zal gebeuren op een jurydag (dinsdag 27 januari 2020 – Lane 12 – San Marco Village.
 2. De jury zal, een aangekondigd  bezoek afleggen op de locatie van de deelnemer.
 3. De jury wordt samengesteld uit min. 3 professionele vakmensen van de sector.
 4. De juryvoorzitter kent geen punten toe, enkel bij discussie kan zijn stem bepalend zijn.
 5. De uitspraak van de jury is bindend en er is geen verhaal mogelijk.
 6. De resultaten van de professionele vakjury, bepalen de einduitslag.
 7. De wedstrijd staat onder toezicht van een gerechtsdeurwaarder.
Artikel 9: Prijzen in natura

De wedstrijd is onbezoldigd. Uw deelname is louter promotioneel.

 1. De winnaar van de wedstrijd ontvangt een trofee: “Het KookTalent van Vlaanderen” en een ingekaderde oorkonde.
 2. Ook de 3ere-laureaten ontvangen een ingekaderde oorkonde.
 3. De organisatoren zorgen voor voldoende mediabelangstelling voor iedere kandidaat
Artikel 10: Algemene bepalingen
 1. De organisatoren kunnen niet aansprakelijk gesteld worden indien, ten gevolge van overmacht of iedere andere reden die buiten de wil van de organisatoren het programma wijzigt.
 2. Elke deelnemer geeft aan de organisatoren door deelname de toestemming zijn/haar  persoonsgegevens te verwerken in haar databank zodat de organisatoren de deelnemer kan informeren omtrent de resultaten. De deelnemer kan zich via een schriftelijk verzoek met als bijlage een kopie van de identiteitskaart aan de organisatoren kosteloos verzetten tegen het verwerken van zijn gegevens.
 3. De deelnemers aan de wedstrijd zullen zich onthouden van negatieve publieke communicatie met betrekking tot de wedstrijd en de organisatoren op straffe van een financiële minimum boete van 500 €.
 4. Deelnemers erkennen door het loutere feit van deelname dit reglement aanvaard te hebben. Over het reglement, de organisatie en/of bindende en onherroepelijke uitslag van de wedstrijd en wordt er géén correspondentie gevoerd (briefwisseling, mails en/of telefoongesprekken).
 5. Alle bijkomende mededelingen en/of publicaties in verband met de wedstrijd gelden als punt van reglement. Uitslagen en beslissingen van organisatoren kunnen niet worden aangevochten, om welke reden ook. Alle beslissingen vanwege de organisatoren zijn zonder verhaal.
 6. Enkel de rechtbank van het arr. Leuven is bevoegd voor uitspraak in geval van betwistingen.